Þroskahjálp i stowarzyszenia członkowskie

Tekst łatwy do przeczytania

Þroskahjálp – Islandzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo – działa na rzecz praw i interesów osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych umysłowo. Opiera swoją politykę na Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji ONZ o prawach dziecka i innych międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka. Do Þroskahjálp należy około 20 grup. Są wśród nich grupy rodziców i wsparcia oraz stowarzyszenia zawodowe specjalistów świadczących szkolenia i usługi dla osób niepełnosprawnych. Grupy te działają w całej Islandii i mają około 6000 członków. Þroskahjálp należy również do różnych europejskich i międzynarodowych sieci działających na rzecz praw osób niepełnosprawnych ponad granicami.

 

Walka o prawa

Od chwili założenia Þroskahjálp skupia się na prawach człowieka i sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Ceni konsultacje z osobami niepełnosprawnymi, które odgrywają ważną rolę doradczą w pracach Þroskahjálp.  Każdy powinien mieć takie same prawa i możliwości w zróżnicowanym społeczeństwie. Podkreśla się konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z takich samych praw, co wszyscy, i uzyskania pomocy, której potrzebują, aby prowadzić bogate i niezależne życie jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa. Więcej informacji na temat tych praw i ich podstawy znajduje się w sekcji poświęconej Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Þroskahjálp w szerokim i różnorodnym zakresie współpracuje z odpowiednimi organami państwowymi i gminnymi w zakresie różnych praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz walczy o ich prawa. Stara się wywierać wpływ na wszystkie działania rządowe w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym praw i udogodnień pod każdym względem takich samych, jakie przysługują ich rodakom. Dotyczy to wszystkich mieszkańców Islandii, niezależnie od pochodzenia, stopnia znajomości języka lub rodzaju dokumentu pobytowego.

Społeczeństwo islandzkie ma jeszcze trochę do zrobienia, by zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednie usługi i wsparcie oraz rzeczywistą równość, zgodnie z wymogami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Islandia ratyfikowała Konwencję w 2016 r. i czyniąc to, zobowiązała się do jej poszanowania i przestrzegania we wszystkich aspektach społecznych. Dlatego praca stowarzyszenia Þroskahjálp jest dziś tak samo ważna, jak w chwili jego założenia w 1976 r.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat pracy Þroskahjálp?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: throskahjalp@throskahjalp.is.  Można również umówić się na rozmowę telefoniczną lub w biurze Þroskahjálp. Do pomocy może być dostępny tłumacz telefoniczny.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach dziecka