Informacje o Throskahjalp

 

 

Throskahjalp logo

 

Jesteśmy
organizacją
praw człowieka

 

 

 

 

 

NASZ MANIFEST

 

Wszystkie nasze działania opieramy na międzynarodowo akceptowanych umowach dotyczących praw człowieka, takich jak Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencja ONZ o prawach dziecka. Ponadto zawsze łączymy nasze projekty z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG).


Naszą główną zasadą jest skupienie się przede wszystkim na tych grupach ludzi, których głosy są systematycznie pomijane.

Osoby, z którymi współpracujemy i dla których pracujemy, to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami, dzieci z niepełnosprawnościami, imigranci, osoby starające się o azyl oraz uchodźcy z niepełnosprawnościami.


Wierzymy, że szacunek dla praw człowieka nie powinien być postrzegany wyłącznie w kontekście politycznym czy administracyjnym.

Umowy, regulacje, prawa i przypisy są konieczne, ale niewystarczające do zapewnienia każdemu człowiekowi równych praw i możliwości. Włączenie społeczne stanowi istotny element praw człowieka, a edukacja, wiedza i reprezentowanie marginalizowanych grup są kluczowe dla budowania inkluzywnego społeczeństwa. 

 

 

Powrót do góry

NASZA IDEOLOGIA

 

Prawa człowieka

Główne założenia:

Prawa człowieka są uniwersalne.
Obowiązują one jednakowo dla wszystkich ludzi na całym świecie i nie mają daty ważności.
Każda osoba ma prawo do korzystania w pełni z praw człowieka.

Prawa człowieka są niezbywalne.
Nawet ci, którzy z jakiegoś powodu nie korzystają z praw człowieka, wciąż je posiadają.
Prawa człowieka są związane z samym faktem istnienia człowieka, nieodłączne od wszystkich istot ludzkich.

Prawa człowieka są niepodzielne, wzajemnie zależne i powiązane.
Wszystkie prawa człowieka: polityczne, gospodarcze, obywatelskie, społeczne i kulturalne, są powiązane i nie można ich rozpatrywać w osobnym kontekście. Korzystanie z jednego prawa jest uzależnione od innych powiązanych praw.

 

Prawa człowieka i niepełnosprawność

Nawet jeśli prawa człowieka są uniwersalne i mają zastosowanie do wszystkich, nie są one jednakowo szanowane i wiele osób nie może z nich korzystać.

Historia wskazuje, że osoby niepełnosprawne były w przeszłości wielokrotnie wykluczane z faktu posiadania wielu podstawowych praw człowieka.

Poszanowanie praw jest kluczem do równości i równych możliwości w społeczeństwie, i to głównie jest powodem do systemowa dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Konwencja ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych – CRPD

Konwencja została stworzona w celu odwrócenia systematycznej dyskryminacji wykluczenia osób niepełnosprawnych. Nie wnosi ona żadnych nowych praw, ale traktuje o tym, że wszyscy ludzie powinni cieszyć się takimi samymi fundamentalnymi prawami, niezależnie od tego, czy są niepełnosprawni czy wyróżniają się w jakikolwiek inny sposób.

Prawa, o których traktuje konwencja, obejmują między innymi prawo do życia, godności, autonomii i wolności. CRPD mówi o tym, że osoby niepełnosprawne mają takie samo prawo jak ktokolwiek inny na świecie do edukacji, pracy i życia rodzinnego. Podkreśla również prawo do równego uczestnictwa w społeczeństwie, dostępu do informacji i odpowiedniego wsparcia, aby być pełnoprawnym członkiem społeczności. Są to jedynie przykłady poszczególnych praw, na których konwencja się skupia, lecz w rzeczywistości jest ich o wiele więcej.

To, co wyróżnia konwencję, to uznawanie niepełnosprawności jako części ludzkiej różnorodności i uznanie, że niepełnosprawność powstaje w interakcji między zaburzeniami a zewnętrznymi, społecznymi barierami, które uniemożliwiają efektywne uczestnictwo w społeczeństwie, które nie zostało stworzone z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb i zdolności.

 

CRPD definiuje niepełnosprawność w następujący sposób:

Osoby niepełnosprawne to te, które mają długotrwałe zaburzenia fizyczne, umysłowe, intelektualne lub sensoryczne, które w interakcji z różnymi barierami i ograniczeniami mogą utrudniać pełne i efektywne uczestnictwo w społeczeństwie na równi z innymi.

 

Polityka, umowy i regulacje świadczące
o prawach człowieka są ważne,
ale niewystarczające do absolutnego
zapewnienia tych praw.

Prawa człowieka są często określane w międzynarodowych umowach, a następnie uwzględniane w politykach, prawach i przepisach w poszczególnych krajach. Jednak to nie wystarcza, aby zagwarantować szacunek i spełnienie praw człowieka.

Jest jeszcze inny wymiar – inkluzywność. Aby cieszyć się naszymi prawami, społeczeństwo musi uznać, że nasze prawa człowieka mają taką samą wartość i że wszyscy powinniśmy mieć równe szanse oraz niezbędne środki do życia w godziwych warunkach.

 

Inkluzywność jest przejawem praw człowieka.

Inkluzywność oznacza likwidację dyskryminacji, a dyskryminacja oznacza brak szacunku dla praw człowieka.

Inkluzywność jest zatem silnie związana z prawami człowieka.
Społeczeństwa inkluzyjne dostrzegają i szanują różnorodne potrzeby i zdolności, oprócz praw człowieka, i umożliwiają pełne uczestnictwo wszystkich, niezależnie od niepełnosprawności czy innych czynników.

 

Inkluzywność.

Inkluzywność oznacza praktykę zapewnienia równego dostępu do możliwości i zasobów dla osób, które w innym przypadku mogłyby być wykluczone lub marginalizowane.

W praktyce, inkluzywność to wspólne zadanie, aby aktywnie szanować prawa człowieka, oparte na wspólnym przekonaniu, że każdy, bez wyjątków, ma znaczenie. Inkluzywność ma miejsce w relacjach i interakcjach między ludźmi w kontekście społeczności.

 

Wspólna odpowiedzialność.

Prawa człowieka są uniwersalne, niezbywalne i wzajemnie powiązane.

Dotyczą one wszystkich, wszędzie i zawsze, co czyni je sprawą każdego. Rządy i ustawodawcy odgrywają ważną rolę, ale cała społeczność musi przyczyniać się, wyrażając zgodę na szacunek praw i równych szans.

Prawa człowieka i inkluzywność dotyczą samego życia; chodzi o to, jak ludzie się ze sobą obchodzą nazwajem i co robią w swoim codziennym życiu w codziennych sytuacjach.

Osoby niepełnosprawne mają te same prawa człowieka, co ktokolwiek inny, co czyni prawa osób niepełnosprawnych sprawą każdego.

 

Rosnące zapotrzebowanie na inkluzywność.

Społeczeństwa na całym świecie stają się coraz bardziej zróżnicowane, a zapotrzebowanie na inkluzywność nigdy nie było tak silne. Sprawiedliwość i spójność naszych społeczności od tego zależą.

Niepełnosprawność jest częścią ludzkiej różnorodności i powinna być w pełni uwzględniana w zarządzaniu różnorodnością dążącym do inkluzyjności.

 

Zagrożenia dla inkluzyjności osób niepełnosprawnych.

CRPD to stosunkowo nowa umowa i niestety nie jest zbyt dobrze znana. Przestarzałe postrzeganie niepełnosprawności jako wady lub problemu zdrowotnego, a nie jako normalnej części ludzkiej różnorodności, utrzymuje się.

Czasami służy to jako uzasadnienie dla dyskryminacji, często z towarzyszącym temu uzasadnieniu pomysłem, że osoby niepełnosprawne nie mają zdolności do bycia pełnoprawnymi i ważnymi członkami społeczeństwa (w inny sposób niż np. imigrant lub osoba należąca do mniejszości religijnej) i dlatego nie mogą mieć tych samych praw człowieka co inni i nie mogą uczestniczyć w społeczeństwie w takim samym stopniu, co inni.

Wynikiem tego są dwie oddzielne dyskusje na temat inkluzywności:

Z jednej strony mamy dyskusję na temat inkluzywności osób niepełnosprawnych, która zazwyczaj toczy się oddzielnie wśród ustawodawców, lokalnych i narodowych rządów oraz osób odpowiedzialnych za usługi związane z niepełnosprawnością i wdrażanie taktyk.

Z drugiej strony istnieje ogólna dyskusja na temat inkluzywności jako narzędzia spójności społecznej, równych szans, równego uczestnictwa i ochrony demokracji. To ciągły dialog między różnymi sektorami i kręgami o różnym pochodzeniu, etniczności, wykształceniu, umiejętnościach językowych, orientacji seksualnej itp.

Obie dyskusje są bardzo ważne, ale muszą być ze sobą połączone, ponieważ inkluzywność zawsze zależy od tych samych podstawowych zasad i świadomości, niezależnie od przyczyn wykluczenia.

Zawsze chodzi o zmianę okoliczności — nie ludzi.
Ponieważ wszyscy mają te same prawa człowieka, wszyscy powinni być uwzględnieni w dyskusjach i planach dotyczących budowania społeczeństw, w których różne grupy ludzi mogą razem rozwijać na swoich własnych warunkach.

 

 

 

Powrót do góry

NASZE PROJEKTY

 

Konsultacje i działania na rzecz
praw osób niepełnosprawnych:

Throskahjalp koncentruje się na proaktywnym podejściu do konsultacji, działań na rzcez praw osób niepełnosprawnych, oraz monitorowania tych spraw.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osoby w spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami, tak aby stawały się adwokatami własnych spraw, ponieważ wierzymy, że to właśnie te osoby najlepiej wiedzą, co trzeba zmienić i w jaki sposób.

Prowadzimy aktywny dialog z krajowymi i lokalnymi władzami, przedstawicielami islandzkich ministerstw, partiami politycznymi, członkami parlamentu i wykonawcami usług. W razie konieczności współpracujemy z islandzkimi mediami, aby zwrócić uwagę na dyskryminację czy jawne łamanie praw człowieka lub systemowe niezaspokajanie fundamentalnych potrzeb osób niepełnosprawnyc.

 

Inkluzja:

Stowarzyszenie Throskahjalp dąży do zmiany tendencji do oddzielania dyskusji na temat osób niepełnosprawnych od innych mniejszościowych grup.

Dążymy do dialogu z różnymi sektorami, aby zwiększyć świadomość. Inkluzywność to zadanie społeczne, i musimy wspólnie działać jako społeczność, aby wprowadzić zmiany.

Nasze doświadczenie pokazuje, że osoby niepełnosprawne rzadko są celowo wykluczane - ale gdy nie są znane ich prawa, potrzeby i wyzwania, wykluczenie i/lub dyskryminacja stają się nieuniknione.

Tylko poprzez dzielenie się wiedzą i informacjami można wiele osiągnąć.

Osoby, z którymi współpracujemy, obejmują:

 

Sektor Biznesu

Ponieważ potrzebujemy, aby więcej firm zatrudniało osoby niepełnosprawne i rozumiało, że mają one potencjał do przynoszenia wartości na miejscu pracy. Mamy stały dialog z Konfederacją Biznesu, Stowarzyszeniem Menedżerów Biznesu oraz Empower Now - firmą Uniwersytetu w Reykjavíku, opracowującą rozwiązanie oprogramowania do zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Szkoły średnie

Ponieważ ważne jest kontynuowanie rozwoju możliwości edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i pokrewnymi upośledzeniami, aby zapewnić im przyszłe szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie.

Uniwersytety

Ponieważ musimy stworzyć więcej możliwości edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem i pokrewnymi upośledzeniami, a także musimy uczyć studentów o znaczeniu znajomości praw i potrzeb osób niepełnosprawnych, aby stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo i spełniać obowiązki narzucone nam przez CRPD.

The Tech Industry

Because technology can be a vehicle for inclusion, but it can also further marginalise some persons with disabilities if we don't take the rights, needs, and abilities of everybody into consideration when technology is developed and implemented.

We already have serious examples of this, and it needs to be reversed. Now!

Komenda główna policji

Smutną prawdą jest, że osoby niepełnosprawne, zarówno dorośli jak i dzieci, są bardziej narażone na przemoc - seksualną, fizyczną i psychiczną- niż inne grupy. Z tego powodu mogą mieć one odmienne  potrzeby w zakresie ochrony i wsparcia, niż inni ludzie w takich sytuacjach.

We współpracy z policją omawiamy tematy związane z przemocą wobec osób niepełnosprawnych, zapewnieniem logistycznych udogodnień, dostępem do usług wymiaru sprawiedliwości i innymi podobnymi kwestiami.

Biuro Równości

Ponieważ inkluzywność, prawa człowieka oraz pełne uczestnictwo w społeczeństwie to kwestie równości.

Nasze stowarzyszenie współpracowało z Biurem Równości w celach podnoszenia świadomości na temat mikroagresji i uprzedzeń, z którymi osoby niepełnosprawne muszą spotykać się na co dzień.

Kampania, którą przeprowadziliśmy w mediach społecznościowych, nosi nazwę Meinlaust? (Nieszkodliwe?) i rzucała ona światło na postawy i komentarze, które mogą nam się wydawać nieszkodliwe, ale mają negatywne skutki, kiedy dana osoba doświadcza ich wielokrotnie.

Urząd Imigracyjny
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków o międzynarodową ochronę, składanych przez osoby niepełnosprawne, na równi z przepisami i regulacjami dotyczącymi imigracji.

Departament Ochrony Cywilnej i Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi

Potrzeby i prawa osób niepełnosprawnych powinny być w pełni uwzględniane we wszystkich planach awaryjnych i działaniach reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym związanych ze zmianami klimatycznymi, pandemiami i klęskami żywiołowymi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wymaga, aby współpraca międzynarodowa, w tym programy rozwojowe, były inkluzywne i dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

Innowacje:

Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości
Throskahjalp nawiązało współpracę z Virtual Dream Foundation w celu stworzenia czterech przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym poczuć się bardziej komfortowo w nowych, przytłaczających sytuacjach. W wirtualnej rzeczywistości można przeżywać autentyczne doświadczenia w wygodzie własnego domu lub innego znanego miejsca. Cztery wirtualne rzeczywistości, które zostały dotąd przez nas stworzone, dotyczą korzystania z transportu publicznego, udziału w wyborach demokratycznych, uczestnictwa w obozie letnim oraz szukania pomocy po doznaniu przemocy seksualnej.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie użytkownika, zwiększenie niezależności oraz poszerzenie doświadczeń i uczestnictwa w społeczności.


Więcej informacji o projekcie (w języku islandzkim) można znaleźć tutaj: https://www.audlesid.is/syndarveruleiki

 

Centrum Języka łatwego
do Zrozumienia (ETR):

Aby być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa oraz podejmować świadome wybory życiowe, kluczowy jest dostęp do odpowiednich informacji.

Centrum języka łatwego do zrozumienia (ang. Easy-to-read language), działające w ramach pracy stowarzyszenia Throskahjalp, redaguje teksty i informacje pochodzące od instytucji i firm oraz materiały edukacyjne w języku łatwym do zrozumienia.

Stowarzyszenie prowadzi również ciągły proces tworzenia bazy słownictwa zawierającej różne słowa i pojęcia w języku łatwym do zrozumienia. Najnowszy dodatek do tego projektu został stworzony na Instagramie, gdzie wyjaśniane są takie pojęcia jak elektroniczne ID, pojęcia związane z LGBTQ i tym podobne.

Centrum języka łatwego do zrozumienia okazało się niezwykle istotne podczas wybuchu pandemii COVID-19 oraz w celu wyjaśnienia wojny na Ukrainie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Centrum Języka Łatwgo do Zrozumienia (w języku islandzkim): https://www.audlesid.is/

 

Edukacja Zdrowotna i Sport:

Każda osoba powinna mieć jednakowy dostęp do opieki zdrowotnej i możliwości uprawiania sportu.

Throskahjalp oferuje edukację zdrowotną osobom niepełnosprawnym i ułatwia dostęp do zasobów mających na celu poprawę zdrowia, zarówno psychicznego, i jak i fizycznego.

Nasze stowarzyszenie produkuje także materiały edukacyjne dotyczące różnych tematów związanych ze zdrowiem, takich jak sen i odpoczynek, żywienie, aktywność fizyczna i odpowiedzialne korzystanie z technologii. To ułatwia naukę i umożliwia osobom niepełnosprawnym podejmowanie istotnych kroków w kierunku zdrowszego stylu życia.

Throskahjalp współpracuje z organizacjami sportowymi, aby stworzyć różnorodne możliwości dla każdego. Współpraca ta obejmuje doradztwo w zakresie udogodnień oraz konieczność zmian w środowisku sportowym, aby było ono prawdziwie inkluzywne.

 

Mieszkania:

Þroskahjálp zarządza specjalnym funduszem mieszkaniowym, który buduje i kupuje mieszkania, które są wynajmowane osobom niepełnosprawnym. Celem funduszu jest ułatwienie lokalnym władzom  spełnienia ich prawnych obowiązków polegających na zapewnieniu odpowiednich mieszkań po przystępnych cenach, lepiej i szybciej. Obecnie Fundusz Mieszkaniowy posiada i zarządza około 90 mieszkaniami w kilku lokalizacjach w kraju.

Throskahjalp prowadzi również apartament w stolicy, gdzie rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi z całego kraju mogą mieszkać za darmo, gdy potrzebują dostępu do usług w stolicy, na przykład specjalistycznych lekarzy lub Centrum Doradztwa i Diagnostyki.

Throskahjalp posiada także domek letniskowy oddalony o około godzinę jazdy od Reykjavíku. Domek ten posiada pięć pokoi i jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest on wynajmowany przez cały rok po bardzo przystępnej cenie, aby ułatwić dostęp do miejsca do zwiedzenia w okresie letnim lub spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi z dala od zgiełku miasta.

 

Współpraca międzynarodowa:

Walka o prawa osób niepełnosprawnych nie zna granic.

Nasze stowarzyszenie współpracuje z organizacją partnerską w Malawi, FEDOMA (Federacja Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami w Malawi), aby wspierać dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich matki w dystrykcie Mangochi. Wspólnie zajmujemy się również podnoszeniem świadomości na temat praw osób niepełnosprawnych, zarówno w Malawi, jak i w Islandii.

Więcej o projekcie Malawi ( w języku islandzkim) można przeczytać tutaj: https://www.audlesid.is/malawi

Throskahjalp jest członkiem organizacji EUROCHILD, ponieważ wierzymy, że pracując razem, osiągamy więcej.

Throskahjalp jest także członkiem EASPD — Europejskiego Stowarzyszenia Usługodawców dla Osób z Niepełnosprawnościami. EASPD promuje równe szanse dla osób w niepełnosprawnościami poprzez efektywne systemy usług wysokiej jakości.

Nasze stowarzyszenie jest także członkiem Inclusion Nordic, Inclusion Europe i Inclusion International.

 

 

Dzieci:

Zgromadzenie Dzieci.

Throskahjalp aktywnie wspiera udział dzieci z niepełnosprawnościami w Zgromadzeniu Dzieci, które odbywa się raz na dwa lata, organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla ich udziału jest kluczowe, aby wzmocnić ich głosy, uwzględniając ich perspektywy i doświadczenia.

Obrońcy Praw Dzieci w Parlamencie.

Współpracując z ośmioma innymi organizacjami skupiającymi się na sprawach i dobrobycie dzieci, Throskahjalp zainicjował projekt Obrońców Praw Dzieci w islandzkim parlamencie. Przedstawiciele wszystkich partii politycznych nominowali obrońców, którzy zostali poinformowani przez dzieci o Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka i istotnych wyzwaniach w naszej społeczności. Obrońcy ci pełnią rolę łączników między dziećmi a parlamentem, dostarczając informacji związanych z dobrem dzieci.

Rada Młodzieżowa Throskahjalp.

Wspieramy także młode osoby z niepełnosprawnościami lub spektrum autyzmu, aby stali się własnymi adwokatami, zasiadali w naszej Radzie Specjalistów, oraz udzielali konsultacji lokalnym i krajowym władzom, zgodnie z zaleceniami UNCRPD, w kwestiach dotyczących interesów młodych ludzi z niepełnosprawnościami.

Internetowe Centrum Informacyjne dla Rodzin Zagranicznego Pochodzenia.

Throskahjalp pracuje nad internetowym centrum informacyjnym dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dużym zmartwieniem i wyzwaniem dla rodzin imigrantów na Islandii jest brak dostępu do istotnych informacji i wsparcia, do którego mają prawo.

Chociaż projekt jest ukierunkowany przede wszystkim na rodziny zagranicznego pochodzenia na Islandii, to przyniesie korzyści wszystkim rodzinom, dostarczając materiałów informacyjnych w języku islandzkim i pięciu innych językach.

Filmy o Prawach Dzieci z Niepełnosprawnościami.

Throskahjalp stworzył animowane firmy o prawach dzieci z niepełnosprawnościami w pięciu językach.

Dodatkowo stworzyliśmy także filmy dla dorosłych imigrantów z niepełnosprawnościami, dotyczące wsparcia, oraw do edukacji i zatrudnienia oraz wskazówek, gdzie szukać wsparcia, kiedy prawa osób niepełnosprawnych są omijane.

Kliknij w poniższy link, żeby zobaczyć filmy.

 

 

Powrót do góry