Informacje o Throskahjalp

 

 

Throskahjalp logo

 

Jesteśmy
organizacją
praw człowieka

 

 

 

 

 

NASZ MANIFEST

 

Wszystkie nasze działania opieramy na międzynarodowo akceptowanych umowach dotyczących praw człowieka, takich jak Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencja ONZ o prawach dziecka. Ponadto zawsze łączymy nasze projekty z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG).


Naszą główną zasadą jest skupienie się przede wszystkim na tych grupach ludzi, których głosy są systematycznie pomijane.

Osoby, z którymi współpracujemy i dla których pracujemy, to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami, dzieci z niepełnosprawnościami, imigranci, osoby starające się o azyl oraz uchodźcy z niepełnosprawnościami.


Wierzymy, że szacunek dla praw człowieka nie powinien być postrzegany wyłącznie w kontekście politycznym czy administracyjnym.

Umowy, regulacje, prawa i przypisy są konieczne, ale niewystarczające do zapewnienia każdemu człowiekowi równych praw i możliwości. Włączenie społeczne stanowi istotny element praw człowieka, a edukacja, wiedza i reprezentowanie marginalizowanych grup są kluczowe dla budowania inkluzywnego społeczeństwa. 

 

 

Powrót do góry

NASZA IDEOLOGIA

 

Prawa człowieka

Główne założenia:

Prawa człowieka są uniwersalne.
Obowiązują one jednakowo dla wszystkich ludzi na całym świecie i nie mają daty ważności.
Każda osoba ma prawo do korzystania w pełni z praw człowieka.

Prawa człowieka są niezbywalne.
Nawet ci, którzy z jakiegoś powodu nie korzystają z praw człowieka, wciąż je posiadają.
Prawa człowieka są związane z samym faktem istnienia człowieka, nieodłączne od wszystkich istot ludzkich.

Prawa człowieka są niepodzielne, wzajemnie zależne i powiązane.
Wszystkie prawa człowieka: polityczne, gospodarcze, obywatelskie, społeczne i kulturalne, są powiązane i nie można ich rozpatrywać w osobnym kontekście. Korzystanie z jednego prawa jest uzależnione od innych powiązanych praw.

 

Prawa człowieka i niepełnosprawność

Nawet jeśli prawa człowieka są uniwersalne i mają zastosowanie do wszystkich, nie są one jednakowo szanowane i wiele osób nie może z nich korzystać.

Historia wskazuje, że osoby niepełnosprawne były w przeszłości wielokrotnie wykluczane z faktu posiadania wielu podstawowych praw człowieka.

Poszanowanie praw jest kluczem do równości i równych możliwości w społeczeństwie, i to głównie jest powodem do systemowa dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Konwencja ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych – CRPD

Konwencja została stworzona w celu odwrócenia systematycznej dyskryminacji wykluczenia osób niepełnosprawnych. Nie wnosi ona żadnych nowych praw, ale traktuje o tym, że wszyscy ludzie powinni cieszyć się takimi samymi fundamentalnymi prawami, niezależnie od tego, czy są niepełnosprawni czy wyróżniają się w jakikolwiek inny sposób.

Prawa, o których traktuje konwencja, obejmują między innymi prawo do życia, godności, autonomii i wolności. CRPD mówi o tym, że osoby niepełnosprawne mają takie samo prawo jak ktokolwiek inny na świecie do edukacji, pracy i życia rodzinnego. Podkreśla również prawo do równego uczestnictwa w społeczeństwie, dostępu do informacji i odpowiedniego wsparcia, aby być pełnoprawnym członkiem społeczności. Są to jedynie przykłady poszczególnych praw, na których konwencja się skupia, lecz w rzeczywistości jest ich o wiele więcej.

To, co wyróżnia konwencję, to uznawanie niepełnosprawności jako części ludzkiej różnorodności i uznanie, że niepełnosprawność powstaje w interakcji między zaburzeniami a zewnętrznymi, społecznymi barierami, które uniemożliwiają efektywne uczestnictwo w społeczeństwie, które nie zostało stworzone z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb i zdolności.

 

CRPD definiuje niepełnosprawność w następujący sposób:

Osoby niepełnosprawne to te, które mają długotrwałe zaburzenia fizyczne, umysłowe, intelektualne lub sensoryczne, które w interakcji z różnymi barierami i ograniczeniami mogą utrudniać pełne i efektywne uczestnictwo w społeczeństwie na równi z innymi.

 

Polityka, umowy i regulacje świadczące
o prawach człowieka są ważne,
ale niewystarczające do absolutnego
zapewnienia tych praw.

Prawa człowieka są często określane w międzynarodowych umowach, a następnie uwzględniane w politykach, prawach i przepisach w poszczególnych krajach. Jednak to nie wystarcza, aby zagwarantować szacunek i spełnienie praw człowieka.

Jest jeszcze inny wymiar – inkluzywność. Aby cieszyć się naszymi prawami, społeczeństwo musi uznać, że nasze prawa człowieka mają taką samą wartość i że wszyscy powinniśmy mieć równe szanse oraz niezbędne środki do życia w godziwych warunkach.

 

Inkluzywność jest przejawem praw człowieka.

Inkluzywność oznacza likwidację dyskryminacji, a dyskryminacja oznacza brak szacunku dla praw człowieka.

Inkluzywność jest zatem silnie związana z prawami człowieka.
Społeczeństwa inkluzyjne dostrzegają i szanują różnorodne potrzeby i zdolności, oprócz praw człowieka, i umożliwiają pełne uczestnictwo wszystkich, niezależnie od niepełnosprawności czy innych czynników.

 

Inkluzywność.

Inkluzywność oznacza praktykę zapewnienia równego dostępu do możliwości i zasobów dla osób, które w innym przypadku mogłyby być wykluczone lub marginalizowane.

W praktyce, inkluzywność to wspólne zadanie, aby aktywnie szanować prawa człowieka, oparte na wspólnym przekonaniu, że każdy, bez wyjątków, ma znaczenie. Inkluzywność ma miejsce w relacjach i interakcjach między ludźmi w kontekście społeczności.

 

Wspólna odpowiedzialność.

Prawa człowieka są uniwersalne, niezbywalne i wzajemnie powiązane.

Dotyczą one wszystkich, wszędzie i zawsze, co czyni je sprawą każdego. Rządy i ustawodawcy odgrywają ważną rolę, ale cała społeczność musi przyczyniać się, wyrażając zgodę na szacunek praw i równych szans.

Prawa człowieka i inkluzywność dotyczą samego życia; chodzi o to, jak ludzie się ze sobą obchodzą nazwajem i co robią w swoim codziennym życiu w codziennych sytuacjach.

Osoby niepełnosprawne mają te same prawa człowieka, co ktokolwiek inny, co czyni prawa osób niepełnosprawnych sprawą każdego.

 

Rosnące zapotrzebowanie na inkluzywność.

Społeczeństwa na całym świecie stają się coraz bardziej zróżnicowane, a zapotrzebowanie na inkluzywność nigdy nie było tak silne. Sprawiedliwość i spójność naszych społeczności od tego zależą.

Niepełnosprawność jest częścią ludzkiej różnorodności i powinna być w pełni uwzględniana w zarządzaniu różnorodnością dążącym do inkluzyjności.

 

Zagrożenia dla inkluzyjności osób niepełnosprawnych.

CRPD to stosunkowo nowa umowa i niestety nie jest zbyt dobrze znana. Przestarzałe postrzeganie niepełnosprawności jako wady lub problemu zdrowotnego, a nie jako normalnej części ludzkiej różnorodności, utrzymuje się.

Czasami służy to jako uzasadnienie dla dyskryminacji, często z towarzyszącym temu uzasadnieniu pomysłem, że osoby niepełnosprawne nie mają zdolności do bycia pełnoprawnymi i ważnymi członkami społeczeństwa (w inny sposób niż np. imigrant lub osoba należąca do mniejszości religijnej) i dlatego nie mogą mieć tych samych praw człowieka co inni i nie mogą uczestniczyć w społeczeństwie w takim samym stopniu, co inni.

Wynikiem tego są dwie oddzielne dyskusje na temat inkluzywności:

Z jednej strony mamy dyskusję na temat inkluzywności osób niepełnosprawnych, która zazwyczaj toczy się oddzielnie wśród ustawodawców, lokalnych i narodowych rządów oraz osób odpowiedzialnych za usługi związane z niepełnosprawnością i wdrażanie taktyk.

Z drugiej strony istnieje ogólna dyskusja na temat inkluzywności jako narzędzia spójności społecznej, równych szans, równego uczestnictwa i ochrony demokracji. To ciągły dialog między różnymi sektorami i kręgami o różnym pochodzeniu, etniczności, wykształceniu, umiejętnościach językowych, orientacji seksualnej itp.

Obie dyskusje są bardzo ważne, ale muszą być ze sobą połączone, ponieważ inkluzywność zawsze zależy od tych samych podstawowych zasad i świadomości, niezależnie od przyczyn wykluczenia.

Zawsze chodzi o zmianę okoliczności — nie ludzi.
Ponieważ wszyscy mają te same prawa człowieka, wszyscy powinni być uwzględnieni w dyskusjach i planach dotyczących budowania społeczeństw, w których różne grupy ludzi mogą razem rozwijać na swoich własnych warunkach.

 

 

 

Powrót do góry

NASZE PROJEKTY

 

Konsultacje i działania na rzecz
praw osób niepełnosprawnych:

Throskahjalp koncentruje się na proaktywnym podejściu do konsultacji, działań na rzcez praw osób niepełnosprawnych, oraz monitorowania tych spraw.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osoby w spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami, tak aby stawały się adwokatami własnych spraw, ponieważ wierzymy, że to właśnie te osoby najlepiej wiedzą, co trzeba zmienić i w jaki sposób.

Prowadzimy aktywny dialog z krajowymi i lokalnymi władzami, przedstawicielami islandzkich ministerstw, partiami politycznymi, członkami parlamentu i wykonawcami usług. W razie konieczności współpracujemy z islandzkimi mediami, aby zwrócić uwagę na dyskryminację czy jawne łamanie praw człowieka lub systemowe niezaspokajanie fundamentalnych potrzeb osób niepełnosprawnyc.

 

Inkluzja:

Stowarzyszenie Throskahjalp dąży do zmiany tendencji do oddzielania dyskusji na temat osób niepełnosprawnych od innych mniejszościowych grup.

Dążymy do dialogu z różnymi sektorami, aby zwiększyć świadomość. Inkluzywność to zadanie społeczne, i musimy wspólnie działać jako społeczność, aby wprowadzić zmiany.

Nasze doświadczenie pokazuje, że osoby niepełnosprawne rzadko są celowo wykluczane - ale gdy nie są znane ich prawa, potrzeby i wyzwania, wykluczenie i/lub dyskryminacja stają się nieuniknione.

Tylko poprzez dzielenie się wiedzą i informacjami można wiele osiągnąć.

Osoby, z którymi współpracujemy, obejmują:

 

Sektor Biznesu

Ponieważ potrzebujemy, aby więcej firm zatrudniało osoby niepełnosprawne i rozumiało, że mają one potencjał do przynoszenia wartości na miejscu pracy. Mamy stały dialog z Konfederacją Biznesu, Stowarzyszeniem Menedżerów Biznesu oraz Empower Now - firmą Uniwersytetu w Reykjavíku, opracowującą rozwiązanie oprogramowania do zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Szkoły średnie

Ponieważ ważne jest kontynuowanie rozwoju możliwości edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i pokrewnymi upośledzeniami, aby zapewnić im przyszłe szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie.

Uniwersytety

Ponieważ musimy stworzyć więcej możliwości edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem i pokrewnymi upośledzeniami, a także musimy uczyć studentów o znaczeniu znajomości praw i potrzeb osób niepełnosprawnych, aby stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo i spełniać obowiązki narzucone nam przez CRPD.

The Tech Industry

Because technology can be a vehicle for inclusion, but it can also further marginalise some persons with disabilities if we don't take the rights, needs, and abilities of everybody into consideration when technology is developed and implemented.

We already have serious examples of this, and it needs to be reversed. Now!

The National Police

Because it is a sad truth that persons with disabilities, adults, and children, are more likely than other groups to be victims of violence, sexual, physical, and mental, and may have different needs for protection and support from non-disabled people in such circumstances.

In collaboration with the police, we discuss topics such as violence related to persons with disabilities, communication with persons with disabilities, reasonable accommodation, access to justice, and more.

The Office of Equality

Because inclusion, human rights, and the opportunity to fully participate in society are issues of equality.

Þroskahjálp collaborated with the Office of Equality on raising awareness of micro-aggression and prejudices persons with disabilities experience in their daily lives.

The campaign, which took place on Instagram, was called Harmless? and shed light on comments and attitudes that may seem harmless but have negative effects when people experience them repeatedly.

Immigration Authorities
Because the CRPD has relevance when it comes to processing applications for international protection submitted by persons with disabilities, in addition to relevant laws and regulations on immigration.

Department of Civil Protection and Emergency Management

Because the needs and rights of persons with disabilities should be taken into full consideration in all emergency planning and responses, including climate change-related events, pandemics, and natural disasters.

The Ministry of Foreign Affairs, Office of Development

Because the CRPD insists that international cooperation, including international development programmes, should be inclusive of and accessible to persons with disabilities.

 

Innovation:

Training in Virtual Reality
Throskahjalp teamed up with the Virtual Dream Foundation to create four VRs to help persons with disabilities feel more at ease in new, intimidating circumstances. In virtual reality, it is possible to go through authentic experiences in the comfort of your own home or another familiar place. The four VRs that have been created so far are about using public transport, voting in democratic elections, going to summer camp, and seeking help after being a victim of sexual abuse.

The project aims to empower the user, increase independence, and expand worlds of experience and participation.


See more about the project (in Icelandic) here: https://www.audlesid.is/syndarveruleiki

 

Centre for Easy-to-read Language:

To be a full and valid member of society and make informed life choices, it is key to have access to appropriate information.

The Centre for Easy-to-read Language, hosted by Throskahjalp, rewrites texts and information, for example from institutions and companies, educational and teaching material, to easy-to-read language.

Throskahjalp is also in the continuous process of creating a word bank consisting of various words and concepts explained in Easy-to-read language. The latest addition to this project is created for Instagram where things like electronic ID, LGBTQ concepts, and various other words are explained.

The Centre for Easy-to-read language proved vital during the COVID-19 pandemic, and in explaining the war in Ukraine to persons with intellectual disability.

Centre for Easy-to-read Language (in Icelandic): https://www.audlesid.is/

 

Health Education and Sports:

Every person should have equal access to health and sports.

Throskahjalp offers health education to persons with disabilities and facilitates access to resources available to improve health, both mental and physical.

Throskahjalp also produces learning material about various health-related topics, such as sleep and rest, nutrition, exercise, and healthy use of technology. This facilitates learning and empowers persons with disabilities to take important and positive steps towards a more healthy lifestyle.

Throskahjalp works with the sports movement to create inclusive opportunities for everybody. That includes advice on reasonable accommodation and how the sports environment needs to change to be truly inclusive.

 

Housing:

Þroskahjálp runs a special Housing Fund that builds and buys apartments that are rented to persons with disabilities.
The goal of the fund is to pave the way for local authorities to meet their legal obligations to provide suitable housing at affordable prices, better and sooner. The Housing Fund currently owns and operates around 90 apartments in several locations in the country.

Throskahjalp also operates an apartment in the capital area where families with children with disabilities from around the country can stay, free of charge, when they need to access services in the capital area, e.g., specialist doctors or the Counselling and diagnostic centre.

Throskahjalp owns a summer house about an hour's drive from the city of Reykjavík. The house has five rooms and is fully equipped for persons with disabilities. It is rented out, at a very affordable price, all year around to facilitate access to a place to visit during summer or to spend quality time with family and friends away from the hustle of everyday life.

 

Collaboration across land and sea:

Human rights are universal and that means that our advocacy for the rights of persons with disabilities is not limited by national boundaries.

Throskahjalp works with a sister organisation in Malawi, FEDOMA (The Federation of Disability Organisations in Malawi), to support children with disabilities and their mothers in the Mangochi district.
We also work together to raise awareness about the rights and abilities of persons with disabilities both in Malawi and Iceland.

Throskahjalp is a member of Eurochild because we believe that when we work together, we accomplish more.

Throskahjalp is a member of EASPD — the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. EASPD promotes equal opportunities for people with disabilities through effective and high-quality service systems.

Throskahjalp is a member of Inclusion Nordic, Inclusion Europe, and Inclusion International.

Read about the Malawi project (in Icelandic) here: https://www.audlesid.is/malawi

 

Children:

The Children’s Assembly.

Throskahjalp supports children with disabilities to participate in the biannual Children’s Assembly, organised by the Ombudsman for Children.

It is of utter importance that children with disabilities participate in the event with appropriate support to make sure that their voices are heard, and their views and experiences taken into consideration

Advocates for Children’s Rights in Parliament.

Throskahjalp collaborated with eight other organisations, all working on the well-being of children, to launch a project called Advocates for Children’s Rights in Parliament. Representatives from all political parties in parliament have nominated advocates who were informed, by children, about the UN Convention on the Rights of the Child and the challenges children feel most important to work on in our community. The advocates are our links to Parliament, and we and the children serve as experts whom Parliament can turn to for information and insight on matters related to the well-being of children.

Throskahjalp Youth Council.

The objective is to empower young people with Intellectual disabilities, autism, and related impairments to be self-advocates, serve on the Throskahjalp board of specialists, and create a venue for consultancy (as commanded by the UNCRPD) with local and national government on issues concerning the interests of young people with disability.

Digital Information Centre for (immigrant) families.

Throskahjalp is working on a digital information centre for families with children with disabilities.
It is of great concern that immigrant families often lack access to vital information and the support they need and are entitled to.

Even if the project is specifically aimed at support for immigrant families it will benefit all families, as the information material is in Icelandic as well as other languages.

Videos about the Rights of Children with Disabilities, in five languages.

Throskahjalp has made three animated videos about the rights of children with disabilities, in five languages.

In addition, three other videos were made for adult immigrants with disabilities, about support services, rights to education and employment, and where to turn if support enshrined in laws is not provided.

Click here to see the videos.

 

 

Powrót do góry